Obchodní podmínky

 

PŮJČOVNÍ ŘÁD

 

1. Nájemce je povinen:
·  Seznámit se způsobem obsluhy a údržby a při jakémkoliv neporozumění si vyžádat
   informace ze strany  půjčovny
·  Pečovat o to, aby na najatém prostředku nevznikla škoda
.  Dodržovat všeobecně platné a závazné předpisy
·  Při jakékoliv závadě na svěřeném zařízení ji neprodleně hlásit půjčovně
2. Nájemce se zavazuje:
·  Neprovádět jakékoliv zásahy do vnitrní části stroje vč. elektrické instalace a připojovacího
   kabelu
·  Nepoužívat stroje pro práci ve vodě, vlhku a výbušném prostředí
·  Používat pro elektrické připojení toliko zdroje a prodlužovací kabely, odpovídající platným
technickým normám a předpisům
3. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou
svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým nářadím a první pomocí při úrazu
elektrickým proudem. Dále tímto podpisem potvrzuje, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že
mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození.

4. Nájemné je stanoveno platným ceníkem. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy
potvrzuje, že s tímto ceníkem seznámen. Po uplynutí 30ti dnu pronájmu je nájemce
povinen předložit nářadí půjčovně ke kontrole a uhradit vzniklé nájemné.
5. V případě prodlení s úhradou ceny za odebrané zboží a služby pronajímatele je nájemce
povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
6. V případě poškození stroje, či opotřebení stroje neodpovídajícího stavu stroje při vypůjčení
a přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli
aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětu, respektive
skutečné náklady na jejich opravu.
7. Nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu
věci. Nájemce není oprávněn dát předmět pronájmu do pronájmu třetí osobě.
8. Nájemce je povinen na požádání předmět pronájmu neprodleně vrátit, nebo předložit ke
kontrole půjčovně .
9. Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek Půjčovního řádu ze strany
nájemce odstoupit okamžitě od Nájemní smlouvy.
10. Nájemce vrátí předmět pronájmu v provozovně pronajímatele řádně očištěný a s předvedením chodu.
11. Půjčovní rád je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

V Praze dne 1. 10. 2011

 

VZOR nájemní smlouvy